ഫാക്ടറി ടൂർ

tyj
rt (1)
rt (5)

1. മെറ്റീരിയൽ

rt (9)

2. മുറിക്കൽ

mgh (2)

3. ടൈലറിംഗ്

rt (3)

4. ത്രെഡ് ട്രിം ചെയ്യുക

rt (8)

5. ഇരുമ്പ്

mgh (1)

6. വസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

rt (12)

7. പാക്കേജിംഗ്

rt (10)

8. എൻകാസ്മെൻ

rt (11)

9. സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക